Nội dung bài viết

Bác Hồ sinh năm bao nhiêu? (Trả lời bằng số)