Đã 3-4 ngày hôm nay PK all Skien cái gui Triky chùng mày còn đứa nào tố cáo hack nữa thì vào đây.