Lorencia • Spider
  Level 2
  Lượng Máu 40
  Sức Tấn Công Min 6
  Sức Tấn Công Max 8
  Sức Chống Đỡ 1
  Khả Năng Đỡ Thành Công 1

 • Budge Dragon
  Level 4
  Lượng Máu 80
  Sức Tấn Công Min 12
  Sức Tấn Công Max 17
  Sức Chống Đỡ 3
  Khả Năng Đỡ Thành Công 3

 • Bull
  Level 6
  Lượng Máu 120
  Sức Tấn Công Min 19
  Sức Tấn Công Max 26
  Sức Chống Đỡ 6
  Khả Năng Đỡ Thành Công 6

 • Hound
  Level 9
  Lượng Máu 160
  Sức Tấn Công Min 25
  Sức Tấn Công Max 35
  Sức Chống Đỡ 9
  Khả Năng Đỡ Thành Công 9

 • Elite Bull Fighter
  Level 12
  Lượng Máu 220
  Sức Tấn Công Min 35
  Sức Tấn Công Max 44
  Sức Chống Đỡ 12
  Khả Năng Đỡ Thành Công 12

 • Skeleton
  Level 19
  Lượng Máu 525
  Sức Tấn Công Min 68
  Sức Tấn Công Max 74
  Sức Chống Đỡ 22
  Khả Năng Đỡ Thành Công 22

 • Lich
  Level 14
  Lượng Máu 260
  Sức Tấn Công Min 45
  Sức Tấn Công Max 52
  Sức Chống Đỡ 14
  Khả Năng Đỡ Thành Công 14

 • Giant
  Level 17
  Lượng Máu 400
  Sức Tấn Công Min 57
  Sức Tấn Công Max 62
  Sức Chống Đỡ 18
  Khả Năng Đỡ Thành Công 18


Noria • Goblin
  Level 3
  Lượng Máu 60
  Sức Tấn Công Min 9
  Sức Tấn Công Max 11
  Sức Chống Đỡ 2
  Khả Năng Đỡ Thành Công 2

 • Elite Goblin
  Level 8
  Lượng Máu 140
  Sức Tấn Công Min 20
  Sức Tấn Công Max 32
  Sức Chống Đỡ 8
  Khả Năng Đỡ Thành Công 8

 • Chain Scorpion
  Level 5
  Lượng Máu 100
  Sức Tấn Công Min 14
  Sức Tấn Công Max 20
  Sức Chống Đỡ 4
  Khả Năng Đỡ Thành Công 4

 • Beetle Monster
  Level 10
  Lượng Máu 180
  Sức Tấn Công Min 30
  Sức Tấn Công Max 40
  Sức Chống Đỡ 10
  Khả Năng Đỡ Thành Công 10

 • Hunter
  Level 13
  Lượng Máu 240
  Sức Tấn Công Min 40
  Sức Tấn Công Max 48
  Sức Chống Đỡ 13
  Khả Năng Đỡ Thành Công 13

 • Agon
  Level 16
  Lượng Máu 400
  Sức Tấn Công Min 55
  Sức Tấn Công Max 62
  Sức Chống Đỡ 16
  Khả Năng Đỡ Thành Công 16

 • Forest Monster
  Level 15
  Lượng Máu 320
  Sức Tấn Công Min 50
  Sức Tấn Công Max 58
  Sức Chống Đỡ 15
  Khả Năng Đỡ Thành Công 15

 • Stone Golem
  Level 18
  Lượng Máu 465
  Sức Tấn Công Min 62
  Sức Tấn Công Max 68
  Sức Chống Đỡ 20
  Khả Năng Đỡ Thành Công 20


Devias • Worm
  Level 20
  Lượng Máu 600
  Sức Tấn Công Min 75
  Sức Tấn Công Max 80
  Sức Chống Đỡ 25
  Khả Năng Đỡ Thành Công 25

 • Hoummerd
  Level 24
  Lượng Máu 700
  Sức Tấn Công Min 85
  Sức Tấn Công Max 90
  Sức Chống Đỡ 29
  Khả Năng Đỡ Thành Công 29

 • Ice Monster
  Level 22
  Lượng Máu 650
  Sức Tấn Công Min 80
  Sức Tấn Công Max 85
  Sức Chống Đỡ 27
  Khả Năng Đỡ Thành Công 27

 • Assasin
  Level 26
  Lượng Máu 800
  Sức Tấn Công Min 95
  Sức Tấn Công Max 100
  Sức Chống Đỡ 33
  Khả Năng Đỡ Thành Công 33

 • Yeti
  Level 30
  Lượng Máu 900
  Sức Tấn Công Min 105
  Sức Tấn Công Max 110
  Sức Chống Đỡ 37
  Khả Năng Đỡ Thành Công 37

 • Ice Queen
  Level 52
  Lượng Máu 4000
  Sức Tấn Công Min 155
  Sức Tấn Công Max 165
  Sức Chống Đỡ 920
  Khả Năng Đỡ Thành Công 76

 • Elite Yety
  Level 36
  Lượng Máu 1200
  Sức Tấn Công Min 120
  Sức Tấn Công Max 125
  Sức Chống Đỡ 580
  Khả Năng Đỡ Thành Công 43


Dungeon • Skelecton
  Level 19
  Lượng Máu 600
  Sức Tấn Công Min 70
  Sức Tấn Công Max 78
  Sức Chống Đỡ 22
  Khả Năng Đỡ Thành Công 22

 • Cylops
  Level 28
  Lượng Máu 850
  Sức Tấn Công Min 100
  Sức Tấn Công Max 105
  Sức Chống Đỡ 35
  Khả Năng Đỡ Thành Công 35

 • Larva
  Level 25
  Lượng Máu 750
  Sức Tấn Công Min 90
  Sức Tấn Công Max 95
  Sức Chống Đỡ 31
  Khả Năng Đỡ Thành Công 31

 • Ghost
  Level 32
  Lượng Máu 1000
  Sức Tấn Công Min 110
  Sức Tấn Công Max 115
  Sức Chống Đỡ 40
  Khả Năng Đỡ Thành Công 39

 • Skelecton Archer
  Level 34
  Lượng Máu 110
  Sức Tấn Công Min 115
  Sức Tấn Công Max 120
  Sức Chống Đỡ 45
  Khả Năng Đỡ Thành Công 41

 • Hell Spider
  Level 40
  Lượng Máu 1600
  Sức Tấn Công Min 130
  Sức Tấn Công Max 135
  Sức Chống Đỡ 60
  Khả Năng Đỡ Thành Công 47

 • Hell Hound
  Level 38
  Lượng Máu 1400
  Sức Tấn Công Min 125
  Sức Tấn Công Max 130
  Sức Chống Đỡ 55
  Khả Năng Đỡ Thành Công 45

 • Elite Skeleton
  Level 42
  Lượng Máu 1800
  Sức Tấn Công Min 135
  Sức Tấn Công Max 140
  Sức Chống Đỡ 65
  Khả Năng Đỡ Thành Công 49

 • Thunder Lich
  Level 44
  Lượng Máu 2000
  Sức Tấn Công Min 140
  Sức Tấn Công Max 145
  Sức Chống Đỡ 70
  Khả Năng Đỡ Thành Công 55

 • Dark Knight
  Level 48
  Lượng Máu 3000
  Sức Tấn Công Min 150
  Sức Tấn Công Max 155
  Sức Chống Đỡ 80
  Khả Năng Đỡ Thành Công 70

 • Posion Bull Fighter
  Level 46
  Lượng Máu 2500
  Sức Tấn Công Min 145
  Sức Tấn Công Max 150
  Sức Chống Đỡ 75
  Khả Năng Đỡ Thành Công 61

 • Gorgon
  Level 55
  Lượng Máu 600
  Sức Tấn Công Min 165
  Sức Tấn Công Max 175
  Sức Chống Đỡ 100
  Khả Năng Đỡ Thành Công 82


Atlans • Bahamut
  Level 43
  Lượng Máu 2500
  Sức Tấn Công Min 130
  Sức Tấn Công Max 140
  Sức Chống Đỡ 65
  Khả Năng Đỡ Thành Công 52

 • Valkyrie
  Level 46
  Lượng Máu 3500
  Sức Tấn Công Min 140
  Sức Tấn Công Max 150
  Sức Chống Đỡ 75
  Khả Năng Đỡ Thành Công 64

 • Vaper
  Level 45
  Lượng Máu 3000
  Sức Tấn Công Min 135
  Sức Tấn Công Max 145
  Sức Chống Đỡ 70
  Khả Năng Đỡ Thành Công 58

 • Great Bahamut
  Level 66
  Lượng Máu 8000
  Sức Tấn Công Min 210
  Sức Tấn Công Max 230
  Sức Chống Đỡ 150
  Khả Năng Đỡ Thành Công 98

 • Silver Valkyre
  Level 68
  Lượng Máu 9000
  Sức Tấn Công Min 230
  Sức Tấn Công Max 260
  Sức Chống Đỡ 170
  Khả Năng Đỡ Thành Công 110

 • Hydra
  Level 74
  Lượng Máu 2000
  Sức Tấn Công Min 250
  Sức Tấn Công Max 310
  Sức Chống Đỡ 200
  Khả Năng Đỡ Thành Công 125

 • Lizard King
  Level 70
  Lượng Máu 10000
  Sức Tấn Công Min 240
  Sức Tấn Công Max 270
  Sức Chống Đỡ 180
  Khả Năng Đỡ Thành Công 115


Lost Tower • Shadow
  Level 47
  Lượng Máu 2800
  Sức Tấn Công Min 148
  Sức Tấn Công Max 153
  Sức Chống Đỡ 78
  Khả Năng Đỡ Thành Công 67

 • Cursed
  Level 54
  Lượng Máu 4000
  Sức Tấn Công Min 160
  Sức Tấn Công Max 170
  Sức Chống Đỡ 95
  Khả Năng Đỡ Thành Công 79

 • Poison Shadow
  Level 50
  Lượng Máu 3500
  Sức Tấn Công Min 155
  Sức Tấn Công Max 160
  Sức Chống Đỡ 85
  Khả Năng Đỡ Thành Công 73

 • Deth Cow
  Level 57
  Lượng Máu 4500
  Sức Tấn Công Min 170
  Sức Tấn Công Max 180
  Sức Chống Đỡ 110
  Khả Năng Đỡ Thành Công 85

 • Devil
  Level 60
  Lượng Máu 5000
  Sức Tấn Công Min 180
  Sức Tấn Công Max 195
  Sức Chống Đỡ 115
  Khả Năng Đỡ Thành Công 88

 • Death Gorgon
  Level 64
  Lượng Máu 6000
  Sức Tấn Công Min 200
  Sức Tấn Công Max 210
  Sức Chống Đỡ 130
  Khả Năng Đỡ Thành Công 94

 • Death Knight
  Level 62
  Lượng Máu 550
  Sức Tấn Công Min 190
  Sức Tấn Công Max 200
  Sức Chống Đỡ 120
  Khả Năng Đỡ Thành Công 91

 • Balrog
  Level 67
  Lượng Máu 10000
  Sức Tấn Công Min 220
  Sức Tấn Công Max 250
  Sức Chống Đỡ 160
  Khả Năng Đỡ Thành Công 165


Tarkan • Mutant
  Level 72
  Lượng Máu 10000
  Sức Tấn Công Min 250
  Sức Tấn Công Max 280
  Sức Chống Đỡ 190
  Khả Năng Đỡ Thành Công 120

 • Iron Wheel
  Level 80
  Lượng Máu 175
  Sức Tấn Công Min 290
  Sức Tấn Công Max 340
  Sức Chống Đỡ 220
  Khả Năng Đỡ Thành Công 150

 • Bloody Wolf
  Level 76
  Lượng Máu 13500
  Sức Tấn Công Min 260
  Sức Tấn Công Max 300
  Sức Chống Đỡ 200
  Khả Năng Đỡ Thành Công 130

 • Tantalos
  Level 82
  Lượng Máu 23500
  Sức Tấn Công Min 345
  Sức Tấn Công Max 395
  Sức Chống Đỡ 255
  Khả Năng Đỡ Thành Công 175

 • Beam Knight
  Level 84
  Lượng Máu 26500
  Sức Tấn Công Min 385
  Sức Tấn Công Max 440
  Sức Chống Đỡ 280
  Khả Năng Đỡ Thành Công 190

 • Death Beam Knight
  Level 93
  Lượng Máu 40000
  Sức Tấn Công Min 590
  Sức Tấn Công Max 650
  Sức Chống Đỡ 420
  Khả Năng Đỡ Thành Công 220

 • Zaikan
  Level 90
  Lượng Máu 34000
  Sức Tấn Công Min 510
  Sức Tấn Công Max 590
  Sức Chống Đỡ 400
  Khả Năng Đỡ Thành Công 185


Icarus • Alquamos
  Level 75
  Lượng Máu 11500
  Sức Tấn Công Min 255
  Sức Tấn Công Max 290
  Sức Chống Đỡ 195
  Khả Năng Đỡ Thành Công 125

 • Qeen Ranier
  Level 83
  Lượng Máu 20000
  Sức Tấn Công Min 310
  Sức Tấn Công Max 370
  Sức Chống Đỡ 235
  Khả Năng Đỡ Thành Công 160

 • Mega Crust
  Level 78
  Lượng Máu 15000
  Sức Tấn Công Min 270
  Sức Tấn Công Max 320
  Sức Chống Đỡ 210
  Khả Năng Đỡ Thành Công 140

 • Drakan
  Level 86
  Lượng Máu 31000
  Sức Tấn Công Min 435
  Sức Tấn Công Max 490
  Sức Chống Đỡ 310
  Khả Năng Đỡ Thành Công 210

 • Alpha Crust
  Level 92
  Lượng Máu 37000
  Sức Tấn Công Min 500
  Sức Tấn Công Max 560
  Sức Chống Đỡ 365
  Khả Năng Đỡ Thành Công 240

 • Red Drakan
  Level 100
  Lượng Máu 57000
  Sức Tấn Công Min 670
  Sức Tấn Công Max 760
  Sức Chống Đỡ 5000
  Khả Năng Đỡ Thành Công 305

 • Phantom Knight
  Level 96
  Lượng Máu 46500
  Sức Tấn Công Min 580
  Sức Tấn Công Max 640
  Sức Chống Đỡ 430
  Khả Năng Đỡ Thành Công 270

 • Phonix of Darkness
  Level 108
  Lượng Máu 15000
  Sức Tấn Công Min 1100
  Sức Tấn Công Max 1200
  Sức Chống Đỡ 600
  Khả Năng Đỡ Thành Công 350


Aida • Death Tree
  Level 62
  Lượng Máu 6000
  Sức Tấn Công Min 220
  Sức Tấn Công Max 240
  Sức Chống Đỡ 145
  Khả Năng Đỡ Thành Công 90

 • Death Rider
  Level 68
  Lượng Máu 8000
  Sức Tấn Công Min 232
  Sức Tấn Công Max 262
  Sức Chống Đỡ 170
  Khả Năng Đỡ Thành Công 110

 • Forest Orc
  Level 64
  Lượng Máu 6500
  Sức Tấn Công Min 230
  Sức Tấn Công Max 250
  Sức Chống Đỡ 150
  Khả Năng Đỡ Thành Công 95

 • Blue Golem
  Level 74
  Lượng Máu 12500
  Sức Tấn Công Min 260
  Sức Tấn Công Max 290
  Sức Chống Đỡ 195
  Khả Năng Đỡ Thành Công 125

 • Witch Queen
  Level 84
  Lượng Máu 22500
  Sức Tấn Công Min 380
  Sức Tấn Công Max 410
  Sức Chống Đỡ 275
  Khả Năng Đỡ Thành Công 185

 • Hellmaine
  Level 98
  Lượng Máu 50000
  Sức Tấn Công Min 550
  Sức Tấn Công Max 600
  Sức Chống Đỡ 520
  Khả Năng Đỡ Thành Công 300


Kanturu • Splinter Wolf
  Level 80
  Lượng Máu 16000
  Sức Tấn Công Min 310
  Sức Tấn Công Max 340
  Sức Chống Đỡ 230
  Khả Năng Đỡ Thành Công 163

 • Satyros
  Level 85
  Lượng Máu 22000
  Sức Tấn Công Min 365
  Sức Tấn Công Max 395
  Sức Chống Đỡ 280
  Khả Năng Đỡ Thành Công 177

 • Iron Rider
  Level 82
  Lượng Máu 18000
  Sức Tấn Công Min 335
  Sức Tấn Công Max 365
  Sức Chống Đỡ 250
  Khả Năng Đỡ Thành Công 168

 • Blade Hunter
  Level 88
  Lượng Máu 32000
  Sức Tấn Công Min 408
  Sức Tấn Công Max 443
  Sức Chống Đỡ 315
  Khả Năng Đỡ Thành Công 195

 • Kentauros
  Level 93
  Lượng Máu 38500
  Sức Tấn Công Min 470
  Sức Tấn Công Max 505
  Sức Chống Đỡ 370
  Khả Năng Đỡ Thành Công 220

 • Berserk
  Level 100
  Lượng Máu 70000
  Sức Tấn Công Min 408
  Sức Tấn Công Max 543
  Sức Chống Đỡ 430
  Khả Năng Đỡ Thành Công 360

 • Gigantis
  Level 98
  Lượng Máu 43000
  Sức Tấn Công Min 546
  Sức Tấn Công Max 581
  Sức Chống Đỡ 430
  Khả Năng Đỡ Thành Công 250

 • Genocider
  Level 105
  Lượng Máu 48500
  Sức Tấn Công Min 640
  Sức Tấn Công Max 675
  Sức Chống Đỡ 515
  Khả Năng Đỡ Thành Công 290

 • Twin Tail
  Level 117
  Lượng Máu 87500
  Sức Tấn Công Min 830
  Sức Tấn Công Max 1085
  Sức Chống Đỡ 865
  Khả Năng Đỡ Thành Công 440

 • DreadFear
  Level 119
  Lượng Máu 94000
  Sức Tấn Công Min 946
  Sức Tấn Công Max 996
  Sức Chống Đỡ 783
  Khả Năng Đỡ Thành Công 905

 • Persona
  Level 118
  Lượng Máu 68000
  Sức Tấn Công Min 1168
  Sức Tấn Công Max 1213
  Sức Chống Đỡ 615
  Khả Năng Đỡ Thành Công 485

 • Maya Hand
  Level 135
  Lượng Máu 40000
  Sức Tấn Công Min 732
  Sức Tấn Công Max 932
  Sức Chống Đỡ 315
  Khả Năng Đỡ Thành Công 1445

 • Nightmare
  Level 135
  Lượng Máu 1500000
  Sức Tấn Công Min 1225
  Sức Tấn Công Max 1468
  Sức Chống Đỡ 1000
  Khả Năng Đỡ Thành Công 420


Land of Trials • Axe Warrior
  Level 75
  Lượng Máu 11500
  Sức Tấn Công Min 255
  Sức Tấn Công Max 290
  Sức Chống Đỡ 195
  Khả Năng Đỡ Thành Công 125

 • Poison Golem
  Level 84
  Lượng Máu 25000
  Sức Tấn Công Min 375
  Sức Tấn Công Max 425
  Sức Chống Đỡ 275
  Khả Năng Đỡ Thành Công 190

 • Lizard Warrior
  Level 78
  Lượng Máu 15000
  Sức Tấn Công Min 270
  Sức Tấn Công Max 320
  Sức Chống Đỡ 210
  Khả Năng Đỡ Thành Công 140

 • Queen Bee
  Level 92
  Lượng Máu 34500
  Sức Tấn Công Min 489
  Sức Tấn Công Max 540
  Sức Chống Đỡ 360
  Khả Năng Đỡ Thành Công 240

 • Fire Golem
  Level 102
  Lượng Máu 55000
  Sức Tấn Công Min 560
  Sức Tấn Công Max 600
  Sức Chống Đỡ 550
  Khả Năng Đỡ Thành Công 310

 • Erohim
  Level 128
  Lượng Máu 3000000
  Sức Tấn Công Min 1500
  Sức Tấn Công Max 2000
  Sức Chống Đỡ 1000
  Khả Năng Đỡ Thành Công 800


Crywolf • Hammer Scout
  Level 97
  Lượng Máu 45000
  Sức Tấn Công Min 530
  Sức Tấn Công Max 560
  Sức Chống Đỡ 420
  Khả Năng Đỡ Thành Công 250

 • Bow Scout
  Level 97
  Lượng Máu 45000
  Sức Tấn Công Min 530
  Sức Tấn Công Max 560
  Sức Chống Đỡ 420
  Khả Năng Đỡ Thành Công 250

 • Lance Scout
  Level 97
  Lượng Máu 45000
  Sức Tấn Công Min 530
  Sức Tấn Công Max 560
  Sức Chống Đỡ 420
  Khả Năng Đỡ Thành Công 250

 • Werewolf
  Level 118
  Lượng Máu 1100000
  Sức Tấn Công Min 830
  Sức Tấn Công Max 850
  Sức Chống Đỡ 680
  Khả Năng Đỡ Thành Công 355

 • Hammer Scout (Hero)
  Level 123
  Lượng Máu 1200000
  Sức Tấn Công Min 890
  Sức Tấn Công Max 910
  Sức Chống Đỡ 740
  Khả Năng Đỡ Thành Công 370

 • Werewolf (Hero)
  Level 127
  Lượng Máu 1230000
  Sức Tấn Công Min 964
  Sức Tấn Công Max 1015
  Sức Chống Đỡ 800
  Khả Năng Đỡ Thành Công 397

 • Balram
  Level 134
  Lượng Máu 90000
  Sức Tấn Công Min 600
  Sức Tấn Công Max 650
  Sức Chống Đỡ 500
  Khả Năng Đỡ Thành Công 370

 • Death Spirit
  Level 134
  Lượng Máu 95000
  Sức Tấn Công Min 600
  Sức Tấn Công Max 650
  Sức Chống Đỡ 500
  Khả Năng Đỡ Thành Công 397

 • Ballesta
  Level 133
  Lượng Máu 500000
  Sức Tấn Công Min 650
  Sức Tấn Công Max 750
  Sức Chống Đỡ 550
  Khả Năng Đỡ Thành Công 370

 • Soram
  Level 134
  Lượng Máu 1000000
  Sức Tấn Công Min 600
  Sức Tấn Công Max 650
  Sức Chống Đỡ 500
  Khả Năng Đỡ Thành Công 397

 • Dark Elf
  Level 135
  Lượng Máu 1000000
  Sức Tấn Công Min 800
  Sức Tấn Công Max 800
  Sức Chống Đỡ 650
  Khả Năng Đỡ Thành Công 370

 • Balgass
  Level 135
  Lượng Máu 4000000
  Sức Tấn Công Min 1000
  Sức Tấn Công Max 1500
  Sức Chống Đỡ 700
  Khả Năng Đỡ Thành Công 370


Elbeland • Strange Rabbit
  Level 4
  Lượng Máu 60
  Sức Tấn Công Min 10
  Sức Tấn Công Max 13
  Sức Chống Đỡ 3
  Khả Năng Đỡ Thành Công 3

 • Pollution Butterfly
  Level 13
  Lượng Máu 230
  Sức Tấn Công Min 37
  Sức Tấn Công Max 42
  Sức Chống Đỡ 13
  Khả Năng Đỡ Thành Công 13

 • Crazy Rabbit
  Level 19
  Lượng Máu 520
  Sức Tấn Công Min 68
  Sức Tấn Công Max 72
  Sức Chống Đỡ 22
  Khả Năng Đỡ Thành Công 22

 • Werewolf
  Level 24
  Lượng Máu 720
  Sức Tấn Công Min 85
  Sức Tấn Công Max 90
  Sức Chống Đỡ 30
  Khả Năng Đỡ Thành Công 30

 • Curse Rich
  Level 30
  Lượng Máu 900
  Sức Tấn Công Min 105
  Sức Tấn Công Max 110
  Sức Chống Đỡ 33
  Khả Năng Đỡ Thành Công 36

 • Totem Golem
  Level 36
  Lượng Máu 1200
  Sức Tấn Công Min 120
  Sức Tấn Công Max 125
  Sức Chống Đỡ 50
  Khả Năng Đỡ Thành Công 43

 • Grizzly
  Level 43
  Lượng Máu 2400
  Sức Tấn Công Min 130
  Sức Tấn Công Max 140
  Sức Chống Đỡ 65
  Khả Năng Đỡ Thành Công 52

 • Captin Grizzly
  Level 48
  Lượng Máu 3000
  Sức Tấn Công Min 150
  Sức Tấn Công Max 155
  Sức Chống Đỡ 80
  Khả Năng Đỡ Thành Công 70


Raklion • Ice Walker
  Level 102
  Lượng Máu 68000
  Sức Tấn Công Min 1310
  Sức Tấn Công Max 1965
  Sức Chống Đỡ 615
  Khả Năng Đỡ Thành Công 800

 • Giant Mammoth
  Level 112
  Lượng Máu 77000
  Sức Tấn Công Min 1441
  Sức Tấn Công Max 2017
  Sức Chống Đỡ 585
  Khả Năng Đỡ Thành Công 840

 • Ice Giant
  Level 122
  Lượng Máu 84000
  Sức Tấn Công Min 1585
  Sức Tấn Công Max 2060
  Sức Chống Đỡ 620
  Khả Năng Đỡ Thành Công 770

 • Coolutin
  Level 132
  Lượng Máu 88000
  Sức Tấn Công Min 1743
  Sức Tấn Công Max 2092
  Sức Chống Đỡ 650
  Khả Năng Đỡ Thành Công 840

 • Iron Knignt
  Level 142
  Lượng Máu 95000
  Sức Tấn Công Min 1917
  Sức Tấn Công Max 2301
  Sức Chống Đỡ 660
  Khả Năng Đỡ Thành Công 800

 • Selupan
  Level ?
  Lượng Máu ?
  Sức Tấn Công Min ?
  Sức Tấn Công Max ?
  Sức Chống Đỡ ?
  Khả Năng Đỡ Thành Công ?


Kalima • Aegis
  Map Level 1 2 3 4 5 6 7
  Level 17 32 46 62 79 95 111
  Lượng Máu 400 1000 2700 6000 18000 42000 82000
  Sức Tấn Công Min 55 105 145 215 310 520 712
  Sức Tấn Công Max 62 112 155 232 340 550 752
  Sức Chống Đỡ 17 42 73 140 230 410 584
  Khả Năng Đỡ Thành Công 17 33 54 87 163 230 315

 • Blood Soldier
  Map Level 1 2 3 4 5 6 7
  Level 21 37 50 70 85 101 117
  Lượng Máu 600 1400 3650 6800 26000 56000 97300
  Sức Tấn Công Min 70 120 160 245 365 570 805
  Sức Tấn Công Max 77 127 170 265 395 600 845
  Sức Chống Đỡ 25 50 90 165 280 460 660
  Khả Năng Đỡ Thành Công 20 40 60 105 177 255 345

 • Lord Centurion
  Map Level 1 2 3 4 5 6 7
  Level 19 34 48 66 82 98 114
  Lượng Máu 500 1200 3100 6900 21000 48500 88000
  Sức Tấn Công Min 60 112 152 230 335 540 751
  Sức Tấn Công Max 67 119 162 250 365 570 791
  Sức Chống Đỡ 20 45 80 150 250 432 615
  Khả Năng Đỡ Thành Công 18 36 56 95 168 240 330

 • Death Angel
  Map Level 1 2 3 4 5 6 7
  Level 24 40 53 74 88 105 121
  Lượng Máu 740 1800 4400 12000 31000 65000 110000
  Sức Tấn Công Min 80 130 175 270 408 610 870
  Sức Tấn Công Max 87 137 185 295 443 645 915
  Sức Chống Đỡ 30 57 105 185 315 500 720
  Khả Năng Đỡ Thành Công 24 45 67 120 195 275 370

 • Necron
  Map Level 1 2 3 4 5 6 7
  Level 28 44 58 78 93 109 125
  Lượng Máu 900 2300 5300 16000 38500 75500 125000
  Sức Tấn Công Min 95 140 195 305 470 672 951
  Sức Tấn Công Max 102 147 205 330 505 707 996
  Sức Chống Đỡ 38 68 126 215 370 550 783
  Khả Năng Đỡ Thành Công 30 50 77 145 220 303 405

 • Schriker
  Map Level 1 2 3 4 5 6 7
  Level 40 53 69 88 105 119 135
  Lượng Máu 1800 3900 8400 30000 60000 105000 170000
  Sức Tấn Công Min 130 180 260 410 640 850 1168
  Sức Tấn Công Max 137 187 270 435 675 885 1213
  Sức Chống Đỡ 66 100 180 300 515 710 992
  Khả Năng Đỡ Thành Công 50 67 110 215 290 370 485

 • Death Centurion
  Map Level 1 2 3 4 5 6 7
  Level 33 48 63 83 98 114 130
  Lượng Máu 1250 3000 6600 22500 48000 87500 145000
  Sức Tấn Công Min 110 155 225 350 546 753 1040
  Sức Tấn Công Max 117 162 235 375 581 788 1085
  Sức Chống Đỡ 50 81 150 225 430 620 865
  Khả Năng Đỡ Thành Công 39 58 92 175 250 335 440

 • Illusion of Kundum
  Map Level 1 2 3 4 5 6 7
  Level 52 65 81 100 117 140 147
  Lượng Máu 3000 6000 14000 50000 100000 140000 1000000
  Sức Tấn Công Min 165 220 350 600 835 1070 2000
  Sức Tấn Công Max 172 227 360 625 870 1105 2500
  Sức Chống Đỡ 90 140 255 500 680 892 1500
  Khả Năng Đỡ Thành Công 70 100 160 295 360 450 2000