Sự Kiện Boss Attack ( Binh Đoàn Pháp Sư )

Địa Điểm :
Devias 70, 115


Nhiệm Vụ : Tìm và Tiêu diệt Binh Đoàn Pháp Sư

9h50 - 15h50 -21h50Phần thưởng : Jewels ( bless + soul ), Zen, Vũ khí và khiên Excellent