Xoay Vũ Khí Rồng Cấp 2.Nguyên Liệu:

- 1 Vũ khí rồng + 13 trở lên + 16 Op.
- Cụm ngọc ước nguyện + 2
- Cụm ngọc tâm linh + 2
- Cụm ngọc sinh mệnh + 2
- Zen 2 Cái (Vật Phẩm Vpoint - 50k) Mục Tiền Tệ > Item Vpoint.


Đối với các Set Item cấp 2 cũng xoay tương tự như trên.

1/ Set Hỏa Long Cấp 2.
Các class có thể mặc: DK, MG, RF, DL

- 1 Item rồng đỏ + 9 trở lên + 16 Op.
- Cụm ngọc ước nguyện + 2
- Cụm ngọc tâm linh + 2
- Cụm ngọc sinh mệnh + 2
- Zen 2 Cái (Vật Phẩm Vpoint - 50k) Mục Tiền Tệ > Item Vpoint.

2/ Set Kim Ngân Cấp 2.
Các class có thể mặc: ElF, Sumon

- 1 Item Kim Ngân + 9 trở lên + 16 Op.
- Cụm ngọc ước nguyện + 2
- Cụm ngọc tâm linh + 2
- Cụm ngọc sinh mệnh + 2
- Zen 2 Cái (Vật Phẩm Vpoint - 50k) Mục Tiền Tệ > Item Vpoint.

3/ Set Ma Thuật Cấp 2.
Các class có thể mặc: MG, DW

- 1 Item Ma Thuật + 9 trở lên + 16 Op.
- Cụm ngọc ước nguyện + 2
- Cụm ngọc tâm linh + 2
- Cụm ngọc sinh mệnh + 2
- Zen 2 Cái (Vật Phẩm Vpoint - 50k) Mục Tiền Tệ > Item Vpoint.

Chú ý:
- Item đã Đục hoặc Khảm Socket sau khi xoay thành công sẽ mất hết Socket.

Tỷ lệ ra dòng Luck: 100%
Tỷ lệ ra dòng Skill: 100% (Đối với vũ khí)
Tỷ lệ ra 1 dòng EXC: 100%
Tỷ lệ ra 2 dòng EXC: 60%

(Lên sử dụng set đồ EXC 1 Op hoặc Set Item chưa Đục, Khảm làm nguyên liệu để xoay)

Tỷ lệ thành công Max sẽ là: 90% (Kèm cả bùa tăng kỷ lệ)


Sau khi xoay thành công các bạn sẽ nhận được vũ khí rồng cấp 2.
Op sẽ random 1 > 3 dòng.